SUNELIA LE CLOS DU RHÔNE
saintes maries de la mer

Algemene verkoopsvoorwaarden

Opdat u zou kunnen genieten van de prestaties die onze campings aanbieden, verzoeken we u de onderstaande algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Deze voorwaarden regelen de verkoop van de verblijven en gelden op het ogenblik dat u de bestelling plaatst. Het boeken van een verblijf houdt de volledige instemming met onze algemene voorwaarden in.

VOORWAARDEN BETREFFENDE DE RESERVERING

- De reservering wordt slechts van kracht als de camping ermee instemt, na de ontvangst van de aanbetaling en na de ontvangst van de naar behoren ingevulde en geldig ondertekende reserveringsovereenkomst, hetzij na de aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden, als er online gereserveerd wordt.

- Reserveringen binden de camping slechts wanneer ze door de camping aanvaard zijn; het staat de camping vrij de reservering te aanvaarden of te weigeren, naargelang de beschikbaarheid en, in het algemeen, rekening houdend met alle omstandigheden die de uitvoering van de gedane reservering kunnen belemmeren. Het verblijf dat de camping aanbiedt is afgestemd op gezinnen, in de traditionele zin van het woord, en de verblijven zijn met dat doel geconcipieerd. De camping behoudt zich het recht voor om iedere reservering te weigeren die strijdig is met dat principe of die tot doel heeft dat principe te omzeilen.

- De reservering van een staanplaats of een verblijf op de camping is strikt persoonlijk. U kunt in geen geval onderverhuren of uw reservering overdragen, zonder de voorafgaande instemming van de camping.

- Minderjarigen moeten vergezeld zijn van hun ouders of hun wettelijke voogd.

Staanplaats op de camping

- Het vaste basisbedrag omvat de staanplaats voor de tent, de caravan of de camper voor 1 of 2 personen, de toegang tot het sanitair en de onthaalinfrastructuur.

Huurverblijven

- De huurverblijven zijn ingericht. Het vaste basisbedrag geldt voor 2 tot 6 personen, afhankelijk van het type van verblijf.

- De camping behoudt zich het recht voor om de toegang tot de camping te weigeren aan groepen of gezinnen die zich aanbieden met een aantal personen dat de capaciteit van het gehuurde verblijf overschrijdt.

RESERVERINGSKOSTEN

De camping vraagt reserveringskosten ten bedrage van € 30 per verblijf (€ 0 in geval van reservering via het internet).

TARIEVEN EN TOERISTENBELASTING

- De vermelde prijzen gelden voor het lopend jaar. Ze gelden voor één nacht, voor staanplaatsen, en voor een week. Ze zijn uitgedrukt in euro, inclusief btw.
- De toeristenbelasting bedraagt € 0,86 per nacht en per persoon van 18 jaar of ouder.

BETALINGSVOORWAARDEN

Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor de aanvang van het verblijf gedaan worden, moet bij de reservering aan de camping een voorschot van 30% van de gereserveerde prestaties betaald worden. 

- Het saldo moet uiterlijk 30 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf op de camping betaald worden.
- Voor reserveringen die minder dan 30 dagen voor de aanvang van het verblijf gedaan worden, moet de volledige betaling aan de camping verricht worden op het ogenblik van de reservering.

ANNULERING EN WIJZIGING

1. Wijziging van uw reservering
- Uw reservering kan kosteloos gewijzigd worden, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op de camping.
- Indien u niet meedeelt dat u op een latere datum arriveert, kan het huurverblijf 24 uur na de in het contract vermelde datum van aankomst opnieuw voor verhuring beschikbaar gesteld worden en verliest u in principe het voordeel van uw reservering.

2. Prestaties waarvan geen gebruik gemaakt wordt
Een verblijf dat door uw schuld wordt onderbroken of ingekort (later arriveren, vroeger vertrekken), kan geen aanleiding geven tot enige terugbetaling.

3. Annulering door de camping
In geval van annulering door de camping, behoudens overmacht, zal het verblijf volledig terugbetaald worden. Deze annulering zal evenwel geen aanleiding kunnen geven tot betaling van een schadevergoeding.

4. Annulering door de kampeerder
De kosten van annulering kunnen gedekt worden door de door de Gritchen Affinity – 27, rue Charles Durand – CS70139 – 18021 Bourges cedex. 

  • Indien de annulering plaatsvindt zonder annuleringsgarantie:
    - de camping zal alle betaalde bedragen behouden.

UW VERBLIJF

1. Aankomst
- De dagen van aankomst zijn veranderlijk, afhankelijk van de periode (gelieve u voor inlichtingen rechtstreeks tot de camping te wenden).
- Huurverblijven: de dag van uw aankomst op de camping zult u vanaf 16.00 uur ontvangen worden, nadat de boedelbeschrijving opgemaakt is. Bij de overhandiging van de sleutels van uw huurverblijf zal u een waarborg van € 150 gevraagd worden.

2. Tijdens uw verblijf

Het is aan de kampeerder een verzekering aan te gaan: de camping wijst iedere aansprakelijkheid af in geval van diefstal, brand, slechte weersomstandigheden of in geval van een incident waarvoor de kampeerder wettelijk aansprakelijk is.
Alle klanten moeten zich houden aan de bepalingen van het intern reglement.
Iedere gerechtigde kampeerder is aansprakelijk voor de stoornissen en de hinder die veroorzaakt worden door de personen die bij hem verblijven of die hem bezoeken.

3. Vertrek
- Huurverblijven: op de in uw contract vermelde vertrekdatum moet het huurverblijf vóór 10 uur 's morgens ontruimd worden. Het huurverblijf zal volkomen schoon achtergelaten worden en de inventaris zal gecontroleerd worden. Ieder gebroken of beschadigd voorwerp zal u in rekening gebracht worden, net als de reparatie van het verblijf, indien dat nodig is. De waarborg zal u op het einde van het verblijf teruggegeven worden, na aftrek van de in te houden vergoedingen voor de schaden die eventueel in de boedelbeschrijving, opgemaakt bij het verlaten van het verblijf, vastgesteld worden. Het inhouden van de waarborg sluit een bijkomende schadeloosstelling niet uit, indien de kosten hoger zouden zijn dan het bedrag van de waarborg. Indien het vertrek plaatsvindt buiten de openingsuren van de receptie en zonder controle door ons, zal voor de schoonmaak een vast bedrag aan u gefactureerd worden, namelijk 70 euro voor een cottage met 1 slaapkamers, 80 euro voor een cottage met 2 slaapkamers en 90 euro voor een cottage met 3 of meer slaapkamers. Indien het huurverblijf niet vóór uw vertrek schoongemaakt is, zal een vast bedrag voor de schoonmaak van minstens € 60 incl. btw van u gevraagd worden.
- Voor niet-tijdig vertrek zal een bijkomende dag aan u gefactureerd worden, tegen het van kracht zijnde tarief voor een nacht.

DIEREN

Dieren worden op de camping aanvaard (één dier per huurverblijf of staanplaats), tegen een vergoeding die betaalbaar is bij uw reservering, met uitzondering voor honden van de 1e en de 2e categorie. Indien ze toegelaten werden, moeten ze voortdurend aan de lijn gehouden worden. Ze zijn verboden in de directe omgeving van de zwembaden, in de voedingswinkels en in de gebouwen. Het inentingsboekje van honden en katten moet up-to-date zijn. Voor ieder deken dat extra moet gereinigd worden wegens de aanwezigheid van het dier, zal een tarief van € 10 toegepast worden.

GESCHIL

In geval van geschil heeft iedere klant van de camping de mogelijkheid om, nadat hij eerst de klantendienst van de instelling gecontacteerd heeft, zich tot een ombudsman voor consumenten te wenden, uiterlijk binnen een termijn van één jaar, te rekenen vanaf de datum van de schriftelijke klacht, die bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de exploitant werd betekend. Hierna volgen de gegevens van de ombudsman, aan wie de klant het geschil kan overleggen:
Bayonne Mediation
online referral by filling the form provided for that purpose:  www.bayonne-mediation.com
Referral mail: bayonnemediation.consommation@gmail.com
Referral letter: 32 rue du Hameau, 64200 Biarritz - Tél. 06 79 59 83 38

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE CAMPING

De klant erkent uitdrukkelijk dat de camping niet aansprakelijk kan gesteld worden voor foutieve informatie die door haar partners of gelijk welke derde zou verstrekt zijn en die zou overgenomen zijn in de brochure of op de website van de camping, met betrekking tot presentatiefoto's, beschrijvingen, activiteiten, vrijetijdsbestedingen, diensten en openingsdata. Alle in de brochure of op de website van de camping gebruikte foto's en teksten zijn niet-contractueel. Ze zijn slecht indicatief. Het kan gebeuren dat bepaalde door de camping voorgestelde activiteiten en installaties, beschreven in de brochure, wegvallen, inzonderheid wegens de weersgesteldheid of overmacht, in de zin die daar door de Franse rechtbanken wordt aan gegeven.

DATAVERWERKING EN VRIJHEID

Voor het verzamelen van persoonsgegevens, het gebruik ervan voor het afhandelen van de bestellingen, alsook voor het creëren van klantenbestanden en het doorgeven daarvan aan derden die belast zijn met de uitvoering en het toezicht op de betaling van die bestellingen, is de toestemming van de betrokkenen vereist.
- Voor de verwerking van persoonsgegevens die door de verkoper uitsluitend verzameld en bewaard worden voor het naar behoren administratief verwerken van de bestellingen en de commerciële relaties, is een aangifte vereist bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). De persoonsgegevens mogen slechts bewaard worden zolang dat strikt noodzakelijk is voor de geleverde prestatie.
- De dienstverlener verzamelt en gebruikt slechts de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om te voorzien in de noden en diensten waarvoor ze verzameld werden.
- Overeenkomstig de wet betreffende de dataverwerking en de vrijheden, heeft diegene die van de dienst geniet te allen tijde een recht van toegang, wijziging, verbetering, verzet en opheffing met betrekking tot de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Hij heeft ook het recht de verwerking en de overdraagbaarheid ervan te beperken. In dit kader is onze administratieve dienst de verwerkingsverantwoordelijke. Indien u vragen hebt in dit verband, kunt u gewoon naar die dienst schrijven, op hetzelfde adres als de camping, met vermelding van uw namen, voornamen en adres.
- De dienstverlener neemt de vereisten inzake bescherming van de persoonsgegevens op in alle nieuwe procedures en dienstaanbiedingen.
- De dienstverlener verbindt zich ertoe de gegevens betreffende zijn klant of diens goederen, waarvan hij kennis heeft gekregen bij het verlenen van zijn dienst, niet te onthullen.
- Deze gegevens zullen evenmin overgebracht worden naar een land dat geen lidstaat van de Europese Unie is.

ANNULERINGSGARANTIE

Cancellation fees can be covered by the holiday cancellation insurance offered by our partner "Campez-couvert", for an amount of 3,5% of the amount of the reserved services . See General Terms and Conditions of Insurance.

In case of cancellation, it is imperative to inform Campez Couvert:
Gritchen Affinity – Société de courtage en assurance
27, rue Charles Durand -CS70139 – 18021 Bourges cedex - France

UITTREKSEL UIT HET INTERN REGLEMENT

Het reglement is aangeplakt aan de ingang van de camping. We verzoeken u er kennis van te nemen. Iedere klant moet zich houden aan het intern reglement van de camping. De niet-naleving van het reglement kan ertoe leiden dat de gebruiker uit de camping gezet wordt, zonder enige terugbetaling van het verblijf.
1) Gedragsregel van kracht op de camping Het gebruik van geluidsapparatuur mag niet waargenomen worden buiten de zone van ieder perceel. Vanaf 22.30 u is eenieder verplicht het recht op rust van zijn buren te respecteren.
2) Verkeer: De rijsnelheid van voertuigen is beperkt tot 10 km/uur en het rijden is op de camping verboden tussen 24.00 u en 06.00 u (motorfietsen hebben geen bijzondere toestemmingen). Iedereen die op de camping aanwezig is, moet zich gedragen als een goed huisvader.
3) Bezoekers: Om de rust op de camping te garanderen, mogen uw vrienden u tussen 9.30 u en 21.30 enkel te voet komen bezoeken. Bezoekers moeten zich aanbieden aan de receptie om een identiteitsbewijs voor te leggen en een vergoeding tegen het van kracht zijnde tarief te betalen. Aldus krijgen ze toegang tot de externe parking, gelegen voor de camping.

Reglement voor zwembaden, glijbaan en speelruimten voor kinderen:

Het zwemparadijs is uitsluitend bestemd voor de klanten van de camping. Minderjarigen moeten binnen het zwemparadijs vergezeld zijn door een volwassene. Douchen is verplicht.
Personen die de richtlijnen niet naleven, zullen uit het zwembad of de camping gezet worden indien ze weigeren zich aan de regels inzake hygiëne te houden.