SUNELIA LE CLOS DU RHÔNE
saintes maries de la mer

Intern reglement

GROUPE SEMIS

1° Toegangsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot het terrein van de camping, om zich daar te installeren en er te verblijven, moet u toestemming gekregen hebben van de beheerder of zijn vertegenwoordiger, die moet toezien op het goed gedrag, de veiligheid en de goede orde op dat terrein, alsook op de naleving van dit intern reglement. Het feit dat u op het terrein van de camping SUNELIA Le Clos du Rhône verblijft, houdt in dat u de bepalingen van dit reglement aanvaardt en zult naleven. De klanten kunnen op verzoek kennis nemen van het intern reglement en dit reglement is aangeplakt aan de receptie. De richtlijnen inzake veiligheid en evacuatie zullen bij de aankomst aan de klanten bezorgd worden.

2° Politieformaliteiten

Eenieder die minstens één nacht op het terrein van de camping verblijft, moet vooraf zijn identiteitsbewijzen voorleggen aan de beheerder of zijn vertegenwoordiger en moet de door de politie opgelegde formaliteiten vervullen.
Minderjarigen: om veiligheidsredenen worden minderjarigen die niet vergezeld zijn door hun ouders niet toegelaten, noch tot de camping, noch tot de huurverblijven.

3° Receptie

De openingsuren zullen aangeplakt worden. Op de receptie kunt u alle inlichtingen krijgen in verband met de diensten van de camping, de bevoorrading, de sportaccommodaties, de toeristische bezienswaardigheden in de buurt en allerlei nuttige adressen. Een klachtenboek staat ter beschikking van de gebruikers. Klachten zullen slechts in overweging genomen worden indien ze ondertekend, gedateerd en voldoende nauwkeurig zijn en verband houden met betrekkelijk recente feiten.

4° Verzekeringen

Tijdens hun verblijf genieten de klanten van de dekking van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de exploitant, in geval van lichamelijke of materiële schade waarvoor we ten aanzien van de campinggebruiker verantwoordelijk zouden gesteld worden. De klanten moeten een verzekering afsluiten voor hun wagen, camper, tent of ander materiaal, tot dekking van de wettelijke aansprakelijkheid, schaden, diefstal, ...

5° Veiligheid

a) Brand - Daar het domein in een groenzone gelegen is, wordt eraan herinnerd dat het risico van bosbrand op de camping bestaat en dat eenieder waakzaam moet blijven. Indien nodig, beschikken de gebruikers van het terrein op de receptie over een telefoontoestel om de hulpdiensten te verwittigen. Open vuren (hout, houtskool, enz.)
en alle gas- en olietoestellen zijn streng verboden. Het opslaan van ontvlambare stoffen of vloeistoffen is verboden. In geval van brand moeten de directie of de brandweer onmiddellijk verwittigd worden. Indien nodig kunnen de blusapparaten van de camping gebruikt worden. Ook alle verplaatsbare verblijven zijn voorzien van een blusapparaat. Op de receptie staat een verbanddoos. De richtlijnen inzake veiligheid en evacuatie zullen bij de aankomst aan iedere klanten bezorgd worden.

b) Sigaretten - De rokers worden verzocht uiterst waakzaam te blijven als ze buiten hun verplaatsbaar verblijf roken. Het is streng verboden as of peukjes op de grond te laten vallen. Met zand gevulde aarden potten zullen op de camping verspreid worden om als asbak gebruikt te worden.

c) Diefstal - De directie heeft een algemene verplichting van toezicht op het terrein van de camping. De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn eigen bezittingen en moet de verantwoordelijke op de hoogte brengen van de aanwezigheid van verdachte personen. Hoewel er bewaking voorzien is, moeten de gebruikers van de camping de gebruikelijke maatregelen nemen om hun materiaal te beveiligen.

6° Lawaai en stilte

De gebruikers van de camping worden met aandrang verzocht alle geluiden en discussies die hun buren kunnen storen, te vermijden. Alle audioapparaten moeten naar behoren afgesteld worden. Autodeuren en koffers moeten met zo weinig mogelijk geluid gesloten worden. Vanaf 23.00 u tot 08.00 u moet er een totale stilte heersen. De automatische slagboom wordt vanaf 00.00 u tot 06.00 u gesloten.

7° Bezoekers

Nadat de bezoekers – die zich op de receptie moeten laten inschrijven, die de vaste dagvergoeding moeten betalen en die een identiteitsbewijs op de receptie moeten achterlaten – door de beheerder of zijn vertegenwoordiger toegelaten zijn, kunnen ze het terrein van de camping betreden onder de verantwoordelijkheid van de klanten die hen ontvangen. Aan de ingang van de camping is er een parking voor bezoekers. Voor zover dat mogelijk is, kan een parkeerplaats op de camping voorgesteld worden tegen betaling van een dagvergoeding. Het feit dat de bezoeker tot de camping SUNELIA Le Clos du Rhône toegelaten is, houdt in dat hij de bepalingen van dit reglement aanvaardt en zal naleven. Onder de verantwoordelijkheid van de klanten die hen ontvangen, moeten de bezoekers zich op de hoogte stellen van het voornoemde reglement, alsook van de richtlijnen inzake veiligheid en evacuatie, die aan de ingang van de camping en aan de receptie aangeplakt zijn of aan de klant bezorgd werden.

8° Verkeer en parkeren van voertuigen

De camping staat het parkeren van één enkel voertuig per perceel toe. Ieder ander voertuig van een bezoeker zal aan de ingang van de camping moeten geparkeerd worden. Op de wegen die toegang tot de parking geven, geldt voor de voertuigen een snelheidslimiet van 10 km/uur. Enkel de voertuigen van de op de camping verblijvende klanten mogen op het terrein rijden.

9° Gedrag en aanblik van de installaties

Iedereen dient zich te onthouden van elke handeling die de zindelijkheid, de hygiëne en de aanblik van het terrein van de camping en de installaties ervan, in het bijzonder het sanitair, kan schaden. Het is verboden afvalwater op de grond of in de goten te gieten. Huisvuil, afval van gelijk welke aard en papier moeten gesorteerd worden en aan de ingang van de camping in de daarvoor bestemde sorteerbakken gedeponeerd worden. Er zijn geen vuilnisbakken op de camping voorzien en iedere gebruiker zal voor zijn eigen vuilnisbakken moeten zorgen, zijn afval moeten sorteren en zijn afval naar de vuilnisbakken aan de ingang van de camping moeten brengen.

Het wassen buiten de verplaatsbare verblijven en de daarvoor bestemde wasserettes is streng verboden. Iedereen zal zijn wasgoed op een verplaatsbare drooglijn kunnen hangen, vlakbij zijn verplaatsbaar verblijf, op voorwaarde dat hij dat onopvallend doet en zijn buren niet hindert. Indien de verplaatsbare drooglijn niet gebruikt wordt, moet ze opgeborgen worden. De drooglijn mag nooit aan de bomen bevestigd worden.

Verlengsnoeren mogen nooit over een rijweg gelegd worden.

De aanplantingen en bloemperken moeten gerespecteerd worden. Het is de gebruikers verboden spijkers te slaan in bomen, takken weg te snoeien, aanplantingen aan te brengen. Het is evenmin toegelaten de staanplaats met eigen middelen af te bakenen of in de aarde te graven.

Iedere beschadiging van de vegetatie, de afsluitingen, het terrein of de installaties op het terrein van de camping zal voor rekening zijn van diegene die ze veroorzaakt heeft.

De tijdens het verblijf gebruikte staanplaats zal door de huurder in dezelfde staat gehouden worden, zoals hij de staanplaats bij zijn aankomst heeft aangetroffen. De bodem van de staanplaats moet in zijn natuurlijke staat blijven. Tuinhuisjes zijn verboden, alsook alle luifels of veranda's, met uitzondering van een eventuele zonneluifel die aan een caravan is bevestigd. Schotelantennes of andere antennes zijn aan het reglement van de camping onderworpen.

10° Dieren, onze vrienden

Honden en andere dieren mogen niet vrij rondlopen, noch op de camping opgesloten worden zonder dat hun baasjes aanwezig zijn; deze laatsten zijn wettelijk aansprakelijk voor de dieren. Het gedrag van de dieren mag de rust niet verstoren, noch de veiligheid en de zindelijkheid van de camping schaden. De eigenaar moet de ontlasting van de dieren oprapen, voor de ontlasting werden speciale plaatsen voorzien.
De klant zal met betrekking tot het dier een bewijs van verzekering en van vaccinatie (vaccinatie tegen hondsdolheid is verplicht) moeten overleggen, overeenkomstig het intern reglement en de dienstmededelingen. Honden van de eerste categorie, de aanvalshonden (pitbulls, ...) zijn verboden.

11° Spelen - collectieve voorzieningen

De gebruikers betreden de collectieve voorzieningen, speelterreinen, het zwembad, enz. volledig op eigen verantwoordelijkheid. Bezoekers en niet vergezelde minderjarigen worden niet tot de voorzieningen toegelaten. In de nabijheid van de collectieve voorzieningen mogen geen onstuimige of hinderlijke spelen georganiseerd worden. Kinderen moeten altijd onder het toezicht van hun ouders staan.

12° Zwemparadijs

De gebruiker dient zich te houden aan het intern reglement van het zwemparadijs, dat aan de ingang van het zwembad werd aangeplakt en dat op de receptie van de camping kan verkregen worden. In geval van niet-naleving van dit reglement kan de directie, naargelang de ernst daarvan, beslissen de overtreder tijdelijk of definitief uit te sluiten.

13° Spa / ruimte voor ontspanning en welzijn

De gebruiker dient zich te houden aan het intern reglement van de ruimte voor ontspanning en welzijn, dat aan de ingang van de spa werd aangeplakt en dat op de receptie van de camping kan verkregen worden. In geval van niet-naleving van dit reglement kan de directie, naargelang de ernst daarvan, beslissen de overtreder tijdelijk of definitief uit te sluiten.

14° Aanplakking

Dit intern reglement werd aangeplakt bij de ingang van het terrein van de camping en op de receptie. De klant kan het verkrijgen op verzoek.

15° Overtreding van het intern reglement

Indien een gebruiker van de camping het verblijf van de andere gebruikers verstoort of de bepalingen van dit intern reglement overtreedt, alsook in geval van alcoholmisbruik of drugsgebruik, kan de beheerder of zijn vertegenwoordiger, indien hij dat nodig acht, die gebruiker mondeling of schriftelijk in gebreke stellen en aanmanen de verstoring te staken. In geval van zware of herhaaldelijke overtreding van het intern reglement, kan de gebruiker, nadat hij door de beheerder in gebreke werd gesteld en werd aangemaand zich aan het reglement te houden, onmiddellijk uit de camping gezet worden. In geval van een strafrechtelijke overtreding, zal de beheerder de hulp van de politie kunnen vragen.

16° Clausule tot aanwijzing van een bevoegde rechter

In geval er problemen zijn m.b.t. de uitvoering van dit intern reglement, om welke reden ook, en indien het geschil niet minnelijk kan geregeld worden, zullen uitsluitend de rechtbanken van ARLES/TARASCON bevoegd zijn.