SUNELIA LE CLOS DU RHÔNE
saintes maries de la mer

Intern reglement

GROUPE SEMIS

1° Toelatingsvoorwaarden 

Om de camping te mogen betreden, zich er te installeren en er te verblijven, moet u toestemming hebben van de beheerder of zijn vertegenwoordiger, die verplicht is ervoor te zorgen dat de camping in goede orde, veilig en rustig is en dat dit interne reglement wordt nageleefd. Het verblijf op de camping Le Clos du Rhône houdt in dat u de bepalingen van dit reglement aanvaardt en zich ertoe verbindt deze na te leven. Het interne reglement is op verzoek beschikbaar en ligt ter inzage bij de receptie, evenals de veiligheidsinstructies en het evacuatieplan, die bij aankomst worden overhandigd.

2° Politieformaliteiten

Elke persoon die minstens één nacht op de camping wil verblijven, moet vooraf zijn identiteitspapieren aan de beheerder of zijn vertegenwoordiger tonen en de door de politie vereiste formaliteiten invullen. Minderjarigen: Om veiligheidsredenen worden minderjarigen zonder begeleiding van een volwassene niet toegelaten op een kampeerplaats of in een huuraccommodatie.

3° Receptie

De openingstijden staan ter plaatse vermeld. Bij de receptie vindt u informatie over de diensten van de camping,  over het inkopen van levensmiddelen, sportfaciliteiten, de toeristische attracties van de omgeving en diverse nuttige adressen. Campinggasten beschikken over een klachtenregister. Klachten worden alleen behandeld wanneer deze ondertekend en gedateerd zijn, zo nauwkeurig mogelijk zijn en betrekking hebben op vrij recente gebeurtenissen.

4° Verzekering

Tijdens hun verblijf zijn klanten gedekt door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de camping, voor alle lichamelijke of materiële schade waarvoor wij ten aanzien van klanten aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om voor zijn auto, camper, tent of uitrusting een verzekering af te sluiten die hem beschermt tegen wettelijke aansprakelijkheid, schade, diefstal,.....

5° Veiligheid 

a) Brand - Aangezien de camping in een groen gebied ligt, informeren wij u dat de camping onderhevig is aan het risico van bosbranden en dat u waakzaam moet blijven. In geval van nood beschikken campinggasten over een telefoon bij de receptie om de hulpdiensten te waarschuwen. Open vuur (hout, kolen, enz.) en apparaten op benzine zijn ten strengste verboden. De opslag van brandbare materialen of vloeistoffen is verboden. In geval van brand onmiddellijk de directie of de brandweer waarschuwen.  De brandblussers op de camping kunnen in geval van nood worden gebruikt. Alle stacaravans zijn ook uitgerust met een brandblusser. Bij de receptie is een EHBO-doos beschikbaar. De veiligheidsinstructies en het ontruimingsplan worden aan elke klant overhandigd zodra ze zijn geïnstalleerd.

b) Sigaretten - Rokers worden aangeraden zeer voorzichtig te zijn wanneer zij buiten hun stacaravan roken. Het is ten strengste verboden as of sigarettenpeuken op de grond te gooien. Met zand gevulde potten staan verspreid over de camping om als asbak te gebruiken.

c) Diefstal - Campinggasten zijn verantwoordelijk voor hun eigen uitrusting en moeten verdachte personen melden bij de beheerder. Campinggasten worden aangeraden de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om hun uitrusting te beschermen.

6° Lawaai en stilte

Campinggasten worden verzocht geen lawaai te maken of gesprekken te voeren die hun buren zouden kunnen storen. Geluidsapparatuur moet dienovereenkomstig worden aangepast. Deuren en kofferbakken moeten zo onopvallend mogelijk worden gesloten. Er moet volledige stilte zijn tussen 00.00 en 7.00 uur.De automatische slagboom sluit van 00.00 tot 6.00 uur.

7° Bezoekers

Na toestemming van de beheerder of zijn vertegenwoordiger hebben bezoekers, die zich bij de receptie moeten aanmelden, de dagprijs moeten betalen en een identiteitsbewijs achter laten, onder verantwoordelijkheid van de gasten die hen ontvangen, toegang tot de camping. Bij de ingang van de camping ligt een parkeerplaats voor bezoekers. Naargelang de beschikbaarheid kan er op de camping worden geparkeerd, tegen betaling van een dagtarief. De toegang tot  camping Le Clos du Rhône impliceert de aanvaarding van de bepalingen van dit reglement en de verbintenis om deze na te leven. Onder de verantwoordelijkheid van de campinggasten die hen ontvangen, moeten bezoekers zich informeren over deze regels en kennis nemen van de veiligheidsinstructies en het evacuatieplan, die bij de ingang van de camping en bij de receptiehangen of aan de campinggast zijn overhandigd.

8° Verkeer en parkeren van voertuigen 

Op de camping is slechts één parkeerplaats per standplaats toegestaan, alle andere bezoekersvoertuigen moeten bij de ingang van de camping worden geparkeerd. Op de toegangswegen naar de parkeerplaatsen moeten de voertuigen een maximumsnelheid van 10 km/u aanhouden. Alleen voertuigen van gebruikers die op de camping verblijven, mogen op de camping rijden.

9° Gedrag en aanblik campinguitrusting  

Elke handeling die de netheid, hygiëne en aanblik van het terrein en de faciliteiten zou kunnen schaden is stikt verboden, en dan met name voor het sanitair. Het is verboden afvalwater op de grond of in de goten te gooien. Huishoudelijk afval, alle soorten afval, papier, enz. moet worden gesorteerd en in de daarvoor bestemde containers bij de ingang van de camping worden gedeponeerd.

Wassen is strikt verboden buiten de stacaravan en de hiervoor bestemde wasruimte. Was kan worden ophangen aan een wasrek bij zijn stacaravan, op voorwaarde dat dit zeer discreet gebeurt en de buren er geen last van hebben. Wanneer het wasrek niet wordt gebruikt, moet het worden opgeborgen. Er mag geen waslijn tussen bomen worden opgehangen.

Verlengsnoeren mogen nooit een rijbaan oversteken.

 Beplantingen en bloemdecoraties moeten worden gerespecteerd. Campinggasten mogen geen spijkers in bomen  slaan, takken afzagen of beplantingen aanbrengen. Het is evenmin toegestaan een campingplaats met persoonlijke middelen af te bakenen of de grond om te spitten.

Elke schade aan  vegetatie, omheiningen, kampeerterrein of faciliteiten zal bij de dader in rekening worden gebracht. De tijdens het verblijf gebruikte standplaats moet in dezelfde staat worden gehouden als waarin de huurder deze bij aankomst heeft aangetroffen. De bodem van de standplaats moet natuurlijk blijven. Tuinhuisjes zijn verboden, luifels of veranda's zijn verboden met uitzondering van een eventuele luifel aan de caravan.

10° Huisdieren 

Huisdieren mogen op de camping niet losgelaten of zelfs opgesloten worden in afwezigheid van hun baasjes die er aansprakelijk voor zijn. Hun gedrag mag geen afbreuk doen aan de rust, de veiligheid en de netheid van het kampeerterrein. Uitwerpselen moeten door hun eigenaren worden opgeraapt, op de hiervoor bestemde locaties.
Campinggasten moeten de camping een bewijs van verzekering en inenting (hondsdolheid verplicht) overleggen, overeenkomstig het interne reglement en de dienstvoorschriften. Eerste en tweede categorie "aanvalshonden" (pitbulls...) zijn verboden.

11° Recreatie - Openbare faciliteiten 

De toegang tot de verschillende openbare faciliteiten, speelterreinen, zwembad, enz. valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruikers. Deze faciliteiten zijn niet toegankelijk voor bezoekers en onbegeleide minderjarigen. In de buurt van de openbare faciliteiten mogen geen gewelddadige of storende spelletjes worden gespeeld. Kinderen moeten altijd onder toezicht van een volwassene staan.

12° Waterpark

Campinggasten moeten zich houden aan het interne reglement van het waterpark, dat bij de ingang van het zwembad hangt en bij de receptie van de camping verkrijgbaar is. In geval van niet-naleving en naargelang de ernst van het probleem kan de directie besluiten de overtreder tijdelijk of definitief te verwijderen. 

13° Spa / Wellnessruimte

Campinggasten dienen zich te houden aan het interne reglement van de wellnessruimte dat bij de ingang van de SPA hangt en bij de receptie van de camping verkrijgbaar is. In geval van niet-naleving en naargelang de ernst van het probleem kan de directie besluiten de overtreder tijdelijk of definitief verwijderen.

14° Weergave 

Dit interne reglement hangt bij de receptie. Het wordt op verzoek aan de klant gegeven.

15° Overtreding van het interne reglement 

Indien een campinggast het verblijf van andere campinggasten verstoort of de bepalingen van dit interne reglement niet naleeft, met name in geval van alcohol- of drugsmisbruik, kan de beheerder of zijn vertegenwoordiger de campinggast mondeling aanmanen om hiermee te stoppen. In geval van ernstige of herhaalde overtreding van het interne reglement kan de beheerder de campinggast zonder waarschuwing met onmiddellijke ingang uitzetten. Bij een strafbaar feit kan de beheerder de politie inschakelen.

Elke uitzetting wegens niet-naleving van het interne reglement leidt tot niet-terugbetaling van het resterende verblijf, uitzetting van elke persoon die de overtreder(s) vergezelt, en terugbetaling van alle kosten die het incident met zich meebrengt (reparaties, advocaat, tijd besteed door SEMIS......). Indien nodig behoudt SEMIS zich het recht voor een klacht in te dienen tegen de overtredende partij(en).

16° Rechtsbevoegdheidsclausule

In geval van problemen bij de uitvoering van dit reglement, om welke reden ook, en indien geen minnelijke oplossing voor het geschil kan worden gevonden, zijn alleen de rechtbanken van ARLES / TARASCON bevoegd.